Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.3340/2005, ενημερώνει το  επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2019, που διενεργήθηκε από τον  Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ.1 του ν.4174/12013, τόσο στην εταιρεία όσο και στις Ελληνικές θυγατρικές της, εξεδόθησαν αντίστοιχα Φορολογικά Πιστοποιητικά με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.