Δείτε το κείμενο της ανακοίνωσης εδώ

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.13.4 σε συνδυασμό με την παράγραφο 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Εκτίμηση του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Έκθεση Γνωμοδότησης με βάση τις παραγράφους 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού Χ.Α. είναι διαθέσιμη εδώ.