Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 27η Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00, στα γραφεία της στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 29.06.2020 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.452.337 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 8.255.681 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 66,04%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 42.786 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται.  Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως.

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.  

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 66,04% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.452.337. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.452.337. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.452.337 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

 Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01/01/2019 – 31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1(γ) του Ν.4548/2018. 

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 66,04% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.452.337. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.452.337. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.452.337 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%). 

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, τις καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2019 αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, καθορίστηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση καταβολής αυτών για τη χρήση 2020 καθώς και για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018. 

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 66,04% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.452.337. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.452.337. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.452.337 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%). 

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών είναι για τέσσερα έτη από την έγκρισή της από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

 Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 66,04% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.452.337. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.452.337. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.452.337 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%). 

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018, η οποία έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ideal.gr.

 Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 66,04% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.452.337. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.452.337. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.452.337 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%). 

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών. 

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 66,04% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.452.337. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.452.337. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.452.337 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%). 

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως διενεργήσει τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2020. Επίσης, ενέκρινε τον διορισμό του κ. Παναγιώτη Βρουστούρη του Κωνσταντίνου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 12921, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και του κ. Δημητρίου Σαμαρά του Ελευθερίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 34161 , ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή. Για τον καθορισμό της αμοιβής τους εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συμφωνήσει αυτήν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 66,04% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.452.337. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.452.337. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.452.337 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%). 

Επί του όγδοου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τις συμβάσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2019, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 παρ.3 του Ν.4548/2018.   

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 66,04% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.452.337. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.452.337. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.452.337 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%). 

Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία συνολικής ονομαστικής αξίας έως και κατ’ ανώτατο όριο το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι, με βάση τη σημερινή κεφαλαιοποίηση της εταιρείας και κατ’ ανώτατο όριο 787.267 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, που αποτελεί το υπόλοιπο του ορίου των 829.846 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με κατώτατη τιμή κτήσης ανά μετοχή 0,01 €, έως και ανώτατη τιμή κτήσης ανά μετοχή 2,50€. Το πρόγραμμα αυτό δύναται να υλοποιηθεί, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 30η Ιουλίου 2022. 

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 66,04% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.452.337. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.452.337. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.452.337 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).