Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E, στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και των μετόχων της ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.13.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου ως προς την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του Γ΄ τριμήνου 2022 από τις 30.11.2022 στις 21.11.2022. Τα αποτελέσματα της περιόδου θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.