Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι

την 5η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00, στα γραφεία της στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 26.07.2019 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.392.385 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 8.255.681 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 65.32%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μη υπολογιζομένων 42.786 ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρείας. Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2018 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 65.32% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.392.385. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.392.385. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.392.385 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1(γ) του Ν.4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2018.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 65.32% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.392.385. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.392.385. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.392.385 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

3) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2018 αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, καθορίστηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 65.32% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.392.385. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.392.385. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.392.385 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

4) Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 65.32% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.392.385. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.392.385. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.392.385 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

5) Εκλέχθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για την εταιρική χρήση 2019 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου (Α.Μ.12921), τακτικός και Δημήτριος Σαμαράς του Ελευθερίου (Α.Μ.34161), αναπληρωματικός, της ελεγκτικής εταιρείας «MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 65.32% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.392.385. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.392.385. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.392.385 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

6) Εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, οι συναλλαγές της εταιρείας με τις θυγατρικές της εταιρείες κατά το έτος 2018.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 65.32% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.392.385. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.392.385. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.392.385 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

7) Εγκρίθηκαν η προσαρμογή, τροποποίηση και συμπλήρωση του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής αυτού στις διατάξεις του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 65.32% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.392.385. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.392.385. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.392.385 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

8) Εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνοντας Σύμβουλος να προβεί σε Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο η οποία ενσωματώνει την  προσαρμογή, τροποποίηση και συμπλήρωση του Καταστατικού που αποφασίστηκε στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 65.32% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.392.385. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.392.385. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.392.385 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)