Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E, στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και των μετόχων της ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.13.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια της από 14.11.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €4.816.190,52 και την καταβολή του ποσού της μείωσης στους μετόχους, ανακοινώνει την επικαιροποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου, ως ακολούθως 

 

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχών με νέα ονομαστική αξία  Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 
Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων της επιστροφής κεφαλαίου  Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022 
Ημερομηνία έναρξης καταβολής της μείωσης του κεφαλαίου στους δικαιούχους  Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022