ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Έκθεση ΔΣ προς ΕΓΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ

Έκθεση Αποτίμησης βάσει του άρθρου 17 του Ν.4548/2018

Έκθεση Γνωμοδότησης βάσει τον Κανονισμό του ΧΑ

Εισηγήσεις του ΔΣ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25.07.2022

Σχέδιο Τροποποιημένου Καταστατικού

Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας

Όροι εξ αποστάσεως συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ενημέρωση μετόχων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψηφοφορία πριν από την ΕΓΣ    docx.    pdf.

Έντυπο επιστολικής ψήφου   docx.   pdf.

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη και ψηφοφορία κατά την ΕΓΣ  docx.   pdf.

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου  με τηλεδιάσκεψη    docxpdf.

Πρόσκληση ΕΓΣ των Μετόχων 02-12-2021 (Αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη)

Σχέδιο Αποφάσεων ΕΓΣ

Σχέδιο Απόφασης Πρόσθετου Θέματος από Μέτοχο

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου τηλεδιάσκεψη .doc  .pdf

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου ψηφοφορία πριν από ΓΣ  .doc   .pdf

Έντυπο επιστολικής ψήφου  .doc  .pdf

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας

Εισήγηση Δ.Σ. επί εκλογής νέων μελών Δ.Σ.

Εισήγηση Δ.Σ. επί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου

Εισήγηση Δ.Σ. επί τροποποιήσεων του Καταστατικού

Εισήγηση Δ.Σ. επί τροποποίησης Πολιτικής Αποδοχών

Εισήγηση Δ.Σ. για πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Εισήγηση Δ.Σ. για συμψηφισμό ζημιών

Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας

Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση από την ΕΓΣ

Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως ΓΣ

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

Βιογραφικά σημειώματα μελών ΔΣ

Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 123  παρ.3 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/06/2021

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ  που υφίστανται την 9η Ιουνίου 2021, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021, ανέρχεται σε 8.298.467 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, η εταιρεία κατέχει 42.786 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές,  τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται (άρθρο 50, παρ.1,σημ.α, Ν.4548/2018). Ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός των (ενεργών) δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8.255.681 μετοχές.

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ψηφοδέλτιο για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Εισήγηση ΔΣ για τροποποίηση Πολιτικής Αποδοχών

Πολιτική Αποδοχών 

Πολιτική Καταλληλότητας

Εισήγηση μελών ΔΣ

Βιογραφικό σημείωμα κ.Απέργη

Βιογραφικό σημείωμα κ.Χούντα

Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 123  παρ.3 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 04/06/2021

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ  που υφίστανται την 14η Μαΐου 2021, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Ιουνίου 2021, ανέρχεται σε 8.298.467 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, η εταιρεία κατέχει 42.786 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές,  τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται (άρθρο 50, παρ.1,σημ.α, Ν.4548/2018). Ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός των (ενεργών) δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8.255.681 μετοχές.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Εκτίμηση στο πλαίσιο του Άρθρου 17 Ν.4548/2018

Έκθεση Γνωμοδότησης με βάση τον Κανονισμό Χ.Α.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τ.Γ.Σ.

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Ψηφοδέλτιο για την Τακτική Γενική Συνέλευση

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου