FLASH NOTE ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021

Αθήνα, Ελλάδα – 22 Μαρτίου 2022 – Η IDEAL Holdings  (RIC: IDEr.AT, Bloomberg:  INTEK.GA) ενημερώνει για τα Proforma Ενοποιημένα Αποτελέσματα του 2021.

  • 43% αύξηση των Εσόδων στα €67,53 εκατ., σε σύγκριση με €47,19 εκατ. το 2020
  • 62% αύξηση των Κερδών προ Φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα €10,76 εκατ., έναντι €6,66 εκατ. το 2020
  • 85% αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους στα € 7,15 εκατ. έναντι €3,86 εκατ. το 2020
  • Προτεινόμενη επιστροφή κεφαλαίου €0,07 ανά μετοχή έναντι μηδενικής επιστροφής το 2020
  • Ταμειακά διαθέσιμα €16,62 εκατ. με Δάνεια €15,18 και αρνητικό δείκτη μόχλευσης, ο οποίος δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα αξιοποίησης των ταμειακών διαθεσίμων

Ο κ. Πάνος Βασιλειάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της IDEAL Holdings, δήλωσε:

«Ο μετασχηματισμός της IDEAL Holdings και η δημιουργία του νέου επιχειρηματικού σχήματος άρχισε να αποδίδει καρπούς με αποτέλεσμα να ενισχυθεί σημαντικά ο  κύκλος εργασιών και να επιτευχθεί σχεδόν διπλασιασμός των καθαρών κερδών. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παρόλες τις προκλήσεις παραμένουμε αισιόδοξοι για την πορεία του συνόλου των δραστηριοτήτων της IDEAL Holdings. To στρατηγικό μας πλάνο εξελίσσεται ομαλά και εκτιμούμε ότι η ανάπτυξη μας θα συνεχιστεί και την φετινή χρονιά.».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της IDEAL Holdings  κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ανέφερε:

«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι για τις αποφάσεις που λάβαμε το 2021 για την δημιουργία της IDEAL Holdings.  Τα αποτελέσματα όλων των εταιριών ήταν καλύτερα από το 2020 αλλά και από το 2019. Θέσαμε τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχήματος (Conglomerate) και θέλουμε να προχωρήσουμε σε διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας. Η εξαγορά της Coleus Packaging είναι σε αυτή την κατεύθυνση, ισχυροποιεί την επένδυση στην Astir Vitogiannis και βελτιώνει σημαντικά όχι μόνο τα μεγέθη της αλλά και τα συνολικά μεγέθη της IDEAL Holdings. Το 2022 είναι απαιτητική χρονιά με τα γεγονότα που συμβαίνουν σε διεθνές επίπεδο, αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε προετοιμασμένου για να το αντιμετωπίσουμε και να ενισχύσουμε τις οικονομικές μας επιδόσεις.»

Proforma ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Ποσά σε χιλ. € 2021 2020 Δ %
Κύκλος Εργασιών 67.534 47.197 43%
EBITDA 10.760 6.660 62%
Κέρδη προ Φόρων 8.917 4.870 83%
Καθαρά Κέρδη 7.155 3.857 85%
Κέρδη ανά Μετοχή 0,23 0,12 86%

Oikonomikes katastaseis

Οι Proforma Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν τις επιδόσεις των εταιριών αν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την εισφορά σε είδος των μετοχών των εταιριών SICC Limited (Astir Vitogiannis) και ESM Limited (Three Cents) είχε πραγματοποιηθεί στην έναρξη της χρήσης δηλαδή την 01.01.2021 και όχι την 17.06.2021. Οι Proforma Οικονομικές Καταστάσεις δεν είναι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας και απεικονίζονται στην σημείωση 21.3 των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2021, οι οποίες θα δημοσιευτούν την 31 Μαρτίου 2022.

Οι επιδόσεις των απώτερων θυγατρικών εταιριών στις οποίες συμμετέχει η IDEAL Holdings, παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω και τα αναλυτικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την 31 Μαρτίου:

Astir Vitogiannis A.E. – Proforma ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 

Ποσά σε χιλ. € 2021 2020 Δ %
Κύκλος Εργασιών 29.408 21.147 39%
EBITDA 7.410 5.000 48%
Κέρδη προ Φόρων 6.479 3.741 73%
Καθαρά Κέρδη 5.301 2.809 89%

ideal

IDEAL Electronics & ADACOM – Proforma ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 

Ποσά σε χιλ. € 2021 2020 Δ %
Κύκλος Εργασιών 30.393 21.020 44%
EBITDA 1.986 1.363 46%
Κέρδη προ Φόρων 1.147 839 40%
Καθαρά Κέρδη 816 815 0%

 

 

Three Cents – Proforma ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 

Ποσά σε χιλ. € 2021 2020 Δ %
Κύκλος Εργασιών 7.734 5.030 54%
EBITDA 1.364 297 359%
Κέρδη προ Φόρων 1.291 290 345%
Καθαρά Κέρδη 1.038 233 345%

three-cents

Προοπτικές για το 2022

Το 2022 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές για την Ελληνική Οικονομία η οποία ανέκαμπτε από τα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ετών και αναμένει τις εισροές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθωρισμού, του ενεργειακού κόστους, την συνεχιζόμενη διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα και την αύξηση του μεταφορικού κόστους θα παραμείνουν τα κυρίαρχα θέματα, επηρεάζοντας την πορεία της οικονομίας.

Η IDEAL Holdings εκτιμά ότι έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες άμυνες για να ενισχύσει περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη της το 2022, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Πληροφορίες στο email ir@idealholdings.gr, υπόψη των:

κκ. Σάββας Ασημιάδη και Κατερίνα Ψηφή τηλ. 210 5193977