Βιώσιμες Επενδύσεις

Επενδύσεις σε βιώσιμες επιχειρήσεις

Με τις βιώσιμες επενδύσεις στοχεύουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμων οικονομικών αποδόσεων, ενώ συμβάλλουμε θετικά στο περιβάλλον και την κοινωνία. 

Τέτοιες επενδύσεις είναι οι επενδύσεις σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Οι Δείκτες ESG αναφέρονται στα κριτήρια εκείνα, Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Διακυβέρνησης, βάσει των οποίων αξιολογείται η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Η ανάλυση μιας επένδυσης με ESG κριτήρια γίνεται για εμάς ένας ολοένα και πιο σημαντικός παράγοντας στην επενδυτική διαδικασία. 

Λαμβάνουμε τα κριτήρια ESG υπόψη για να αποκτήσουμε πληρέστερη εικόνα των επιχειρήσεων στις οποίες θέλουμε να επενδύσουμε και:

  1. Να εντοπίσουμε σημαντικούς κινδύνους και να τους μετριάσουμε
  2. Να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κεφαλαίου και
  3. Να ανακαλύψουμε ευκαιρίες ανάπτυξης. 

Οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις και οι βιώσιμες επενδύσεις είναι στον πυρήνα της επενδυτικής μας φιλοσοφίας. 

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies