Εταιρική Διακυβέρνηση

Η IDEAL Holdings χαράσσει τη στρατηγική της, διασφαλίζοντας υπεύθυνη λειτουργία και διαφάνεια και εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα των συμμετοχών της και των επενδυτών της. Η Εταιρική Διακυβέρνηση θέτει το κανονιστικό πλαίσιο αρχών και πολιτικών, ενώ η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων φροντίζουν για την κανονιστική συμμόρφωση και την ενισχυμένη τήρηση των προτύπων. 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από 2 Επιτροπές του, την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Bod

Εταιρική Δομή

Η εταιρική δομή εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία για τους επενδυτές μας.

Corporate Structure

Επιτροπές

Η IDEAL Holdings στο πλαίσιο των αρχών της Εταιρικής της Διακυβέρνησης έχει συγκροτήσει 2 επιτροπές: την Επιτροπή Ελέγχου και  την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Committees Banner

Πολιτικές

Οι πολιτικές μας είναι σύμφωνες με την επιχειρησιακή στρατηγική μας και ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της εταιρείας για επενδυτική αξία και κοινωνικά υπεύθυνες και βιώσιμες επενδύσεις.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies