Επενδυτική Φιλοσοφία & Στρατηγική

Πειθαρχημένη επιχειρηματική προσέγγιση

Η επενδυτική μας φιλοσοφία είναι η βάση της επιτυχίας μας. Είναι το σύνολο των πεποιθήσεων και των αρχών βάσει των οποίων λαμβάνουμε αποφάσεις για τις επενδύσεις μας και χαράσσουμε τη στρατηγική μας. Ταυτόχρονα είναι το σύνολο των αξιών βάσει των οποίων επιχειρούμε. Πιστεύουμε ότι η αξία υπερισχύει και η έρευνα κερδίζει.

Ακολουθούμε μια πειθαρχημένη επιχειρηματική προσέγγιση. Αξιολογούμε ευκαιρίες και επενδύουμε σε:

  • ισχυρές επιχειρήσεις με κυρίαρχη θέση στην αγορά
  • επιχειρήσεις με υγιή ισολογισμό, ισχυρό cash flow και ταμειακές ροές
  • επιχειρήσεις με προοπτική ανάπτυξης
  • επιτυχημένες διοικητικές ομάδες με αδιαμφισβήτητα και αποδεδειγμένα αποτελέσματα

Επενδυτικές Επιλογές

Επομένως, ακολουθούμε μια άκρως αναλυτική και βασισμένη σε δεδομένα στρατηγική προσέγγιση όταν εξετάζουμε μία επένδυση. Αναλαμβάνουμε κινδύνους με σύνεση, σε μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και αναζητούμε συντελεστή εσωτερικής απόδοσης (IRR) > 20%. Τέλος, επιδιώκουμε ενεργά δυνατότητες αποεπένδυσης (exit) για να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας.

Η απόφασή μας στηρίζεται επιπρόσθετα σε συσχέτιση των οικονομικών επιδόσεων με δραστηριότητες ESG ή/και τη σχετική απόδοση ή τη δυναμική ESG. Η αξιολόγηση των ESG δεικτών συνεισφέρει και αυτή στο σχηματισμό πλήρους εικόνας της επένδυσης, ενώ μας βοηθά να εντοπίσουμε σημαντικούς κινδύνους ή και ευκαιρίες ανάπτυξης. Συνολικά, μας ενδιαφέρει μία κοινωνικά υπεύθυνη και βιώσιμη επένδυση.

Koinonika Ypefthines Ependyseis

Στρατηγικές οργανικής ανάπτυξης

Όταν επενδύουμε σε μία επιχείρηση, δεν συμμετέχουμε στις καθημερινές επιχειρηματικές της δραστηριότητες, προσφέρουμε όμως στρατηγική καθοδήγηση και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να της δώσουμε προστιθέμενη αξία. Υιοθετούμε βέλτιστες πρακτικές, επιφέρουμε λειτουργικές βελτιώσεις, επεμβαίνουμε στην εταιρική διακυβέρνηση και υποστηρίζουμε τις ομάδες εργασίας με ανθρώπινους αλλά και κεφαλαιουχικούς πόρους, ανταμοίβοντας όσους φέρνουν αποτέλεσμα και ευθυγραμμίζοντας έτσι τα συμφέροντα όλων. 

Προτιμούμε να ακολουθούμε στρατηγικές οργανικής ανάπτυξης και να συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, μόνο όταν οι συνέργειες είναι σαφείς, ποσοτικοποιήσιμες και μπορούν να εφαρμοστούν ρεαλιστικά στον επενδυτικό μας ορίζοντα.

Όλες οι επενδύσεις μας ξεκινούν από δικές μας πρωτοβουλίες και προέρχονται επίσης από το ευρύ δίκτυο που διατηρούμε με επιχειρηματίες και οικονομικούς παράγοντες.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies