Προφίλ

Μία ισχυρή Ελληνική εταιρεία συμμετοχών

Η IDEAL Holdings S.A. έλαβε τη σημερινή της μορφή το 2021 και είναι η μόνη εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών που επενδύει με τη φιλοσοφία των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Αποτελεί τη μοναδική επιλογή για επενδύσεις παρόμοιου χαρακτήρα, χωρίς τις δεσμεύσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή σε εναλλακτικές επενδύσεις. 

Η Εταιρεία δεν ειδικεύεται σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά επιδιώκει να επενδύει σε υγιείς εταιρείες με ισχυρά οικονομικά στοιχεία, ομάδες διαχείρισης με ισχυρό ιστορικό και ορατή πορεία εξόδου. Η IDEAL Holdings επενδύει μέσω πλειοψηφικών θέσεων και πλειοψηφίας στην έδρα του διοικητικού συμβουλίου.

Η προσέγγιση της επενδυτικής ομάδας

Portfolio Participation

Η επενδυτική ομάδα της IDEAL Holdings:

  1. Δημιουργεί διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με σκοπό την εξισορρόπηση του κινδύνου
  2. Ακολουθεί μια πειθαρχημένη προσέγγιση χρηματοοικονομικής μόχλευσης
  3. Επιδιώκει να μεγιστοποιεί τις επενδυτικές αποδόσεις υπολογίζοντας πάντα τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο
  4. Ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα των μετόχων και της διοικητικής ομάδας
  5. Εφαρμόζει κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης

Επενδυτικές Επιλογές

Στο πλαίσιο της επενδυτικής της φιλοσοφίας και στρατηγικής η IDEAL Holdings επιλέγει να συμμετέχει σε εταιρείες με: 

  1. Ισχυρά οικονομικά μεγέθη και δυνατότητα δημιουργίας  υπεραξιών
  2. Προοπτικές μεγέθυνσης, είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων 
  3. Επιχειρηματικό πλάνο που προσδίδει αξία
  4. Έμπειρη, ικανή και αποτελεσματική Διοικητική ομάδα 
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies