Νέα & Ανακοινώσεις

14. 10. 2022 | Επενδυτικά Νέα, Ανακοινώσεις, Νέα

Ανακοίνωση εισαγωγής μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.795.000 νέων κοινών  ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.118.000,00 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option

Νέα & Ανακοινώσεις

23/01/2023 | Επενδυτικά Νέα, Αγορά Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.12.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23.12.2021 και βάσει της από 23.12.2021 Ανακοίνωσης Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών, προέβη την 19.01.2023 σε αγορά 6.000 ιδίων μετοχών με μέση

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies