ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
05. 12. 2023 | Επενδυτικά Νέα, Νέα, Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής «Εκδότρια» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 05.12.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 05.12.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €100.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 28.11.2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής «Έκδοση»). Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α..

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies