ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
20. 06. 2023 | Επενδυτικά Νέα, Νέα

Ανακοίνωση επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Μαΐου 2023 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 7.625.634,99 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού € 7.625.634,99 με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 Ευρώ σε 0,59 Ευρώ και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 7.625.634,99 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 Ευρώ σε 0,40 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού  0,19 Ευρώ ανά μετοχή.

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies