ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
22. 02. 2023 | Επενδυτικά Νέα, Οικονομικά Αποτελέσματα, Νέα, Ανακοινώσεις

IDEAL Holdings - Proforma Οικονομικά Αποτελέσματα 2022

IDEAL HOLDINGS

FLASH NOTE Proforma ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (RIC: IDEr.AT Bloomberg: INTEK:GA), ανακοινώνει τα Proforma Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του 2022:

 • 48% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας στα € 14,9 εκατ. έναντι € 10,1 εκατ το 2021. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε € 0,37 αυξημένα κατά 48% σε σύγκριση με το 2021.
 • 50% αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα € 27,4 εκατ. έναντι € 18,3 εκατ το 2021.
 • 40% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε στα € 174,7 εκατ., σε σύγκριση με € 124,4 εκατ. το 2021.
 • Προτεινόμενη Επιστροφή Κεφαλαίου € 0,20 ανά μετοχή, καταβλητέο σε 2 δόσεις.
 • Καθαρός Δανεισμός € 18,2 εκατ. ή 66% των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA).

Proforma ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Ποσά σε εκατ. €

2021

2022

Δ %

Κύκλος Εργασιών

124,4

174,7

40%

EBITDA

18,3

27,4

50%

Κέρδη προ Φόρων

14,2

21,5

51%

Καθαρά Κέρδη

10,5

15,5

48%

Καθαρά Κέρδη (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας)

10,1

14,9

48%

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της IDEAL Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα ανέφερε: «Τα αποτελέσματα του 2022  αποτελούν σημαντική επιτυχία των στελεχών και των εργαζομένων της IDEAL Holdings. Οι οικονομικές επιδόσεις αναδεικνύουν την σωστή στρατηγική που ακολουθήσαμε από τον Μάιο 2021, όταν ξεκινήσαμε την δημιουργία αυτής της νέας προσπάθειας, σε συνδυασμό με τις εξαγορές των εταιριών που πραγματοποιήσαμε και οι οποίες προσέθεσαν σημαντικές υπεραξίες στο οικοδόμημα. Καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις του 2022 και θέσαμε τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη που να βασίζεται σε κριτήρια ESG και υγιείς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Είμαστε αισιόδοξοι, ότι παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον,  το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών μας θα διαγράψει και το 2023 ανοδική πορεία και στόχος μας είναι να  προσφέρουμε σημαντικές αποδόσεις στους μετόχους μας».

Ενημέρωση για τις επενδύσεις της IDEAL HOLDINGS

Βιομηχανία (Astir Vitogiannis, Coleus Packaging)

 • Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στα € 91,8 εκατ. και σημείωσε αύξηση κατά 55% σε σύγκριση με το 2021. Η άνοδος προήλθε από την αύξηση του όγκου σε συνδυασμό με την υψηλότερη τιμή διάθεσης που συνδέεται με την τιμή της πρώτης ύλης.
 • 97% του Κύκλου Εργασιών προέρχεται από Πωλήσεις σε χώρες εκτός Ελλάδας.
 • 68% αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα € 17,8 εκατ. που οφείλεται σε αύξηση του όγκου και διαφοροποίηση του μίγματος πωλήσεων.
 • 61% αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα € 10,2 εκατ.

Ποσά σε εκατ. €

2021

2022

Δ %

Κύκλος Εργασιών

59,3

91,8

55%

EBITDA

10,6

17,8

68%

Κέρδη προ Φόρων

8,8

15,1

72%

Καθαρά Κέρδη

6,8

10,8

60%

Καθαρά Κέρδη (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας)

6,3

10,2

61%

Πληροφορική (BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics)

 • Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στα € 82,9 εκατ. και σημείωσε αύξηση κατά 27% σε σύγκριση με το 2021. Η άνοδος προήλθε από την αύξηση της ζήτησης για λύσεις πληροφορικής, κυβερνοασφάλειας και τις ανάγκες για ψηφιακό μετασχηματισμό.
 • 25% αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα € 9,6 εκατ. που οφείλεται σε αύξηση των εσόδων και διαφοροποίηση του μίγματος προϊόντων και υπηρεσιών.
 • 26% αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους στα € 4,7 εκατ.

Ποσά σε εκατ. €

2021

2022

Δ %

Κύκλος Εργασιών

65,1

82,9

27%

EBITDA

7,7

9,6

25%

Κέρδη προ Φόρων

5,4

6,5

19%

Καθαρά Κέρδη

3,7

4,7

26%

Οι Proforma Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν τις επιδόσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η IDEAL Holdings την 31/12/2022, δεν είναι ελεγμένες και  συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας. Στα αναφερόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της ΒΥΤΕ AE, COLEUS Packaging Ltd και για τις δύο χρήσεις από 1/1, ενώ  αντίστοιχα έχουν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα της ESM Ltd (Three Cents) προκειμένου οι δύο χρήσεις να είναι συγκρίσιμες.

Σχετικά με την IDEAL Holdings:

Η IDEAL Holdings είναι μια εισηγμένη στο ΧΑ εταιρεία συμμετοχών με την φιλοσοφία ενός Private Equity. Ακολουθώντας μια πειθαρχημένη επιχειρηματική προσέγγιση, επενδύει σε εταιρείες με προοπτικές και εξωστρεφή προσανατολισμό, παρέχοντας τεχνογνωσία και νέες επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνουν αξία και επιταχύνουν την ανάπτυξη. Οι συμμετοχές της IDEAL Holdings είναι: (i) η Astir Vitogiannis, και η Coleus Packaging, κορυφαίοι διεθνώς κατασκευαστές μεταλλικών πωμάτων, (ii) η ΒΥΤΕ Α.Ε., πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και πάροχος υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, (iii) η ADACOM, πάροχος υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και λύσεων κυβερνοασφάλειαςκαι υπηρεσιών μέσω Κέντρου Παρακολούθησης & Πρόληψης Συμβάντων Κυβερνοασφάλειας  , (iv) η IDEAL Electronics, εταιρεία διανομής προϊόντων τεχνολογίας και ανάπτυξης λογισμικού και λύσεων πληροφορικής στην εξειδικευμένη αγορά του Enterprise Output Management.

Πληροφορίες στο email ir@idealholdings.gr, υπόψη των:

κκ. Κατερίνα Ψηφή τηλ. 210 5193977, Λυδία Πιστιόλα 215 2159610

 

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies