ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
11. 04. 2022 | Νέα, ADACOM

Η ADACOM έλαβε την πιστοποίηση ISO 37001:2016 «Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας» (Anti-bribery management system)

Cyber Security

Στις αρχές Μαρτίου πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προβλεπόμενη επιθεώρηση της ADACOM προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση ως προς την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης ISO 37001:2016 «Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας» (Anti-bribery management system).

Η πιστοποίηση ISO 37001:2016 καθορίζει μία σειρά μέτρων που βοηθούν τους οργανισμούς να προλαμβάνουν, ανιχνεύουν και αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της δωροδοκίας.  Τα άμεσα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή της πιστοποίησης  ISO 37001:2016 είναι τα ακόλουθα:

  • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του Οργανισμού σχετικά με την δωροδοκία
  • Προστασία της Εταιρείας, των μετόχων και των υπαλλήλων από τα αποτελέσματα της δωροδοκίας
  • Εφαρμογή των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης και λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση φαινομένων δωροδοκίας.,
  • Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα και την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία με συνέπεια την αύξηση της διεθνούς αναγνώρισης της εταιρείας Συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Η ADACOM με παραρτήματα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο, δραστηριοποιείται στην αγορά ως πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων, υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας και QTSP . Η ADACOM διαθέτοντας μια μεγάλη ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων και μηχανικών ασφάλειας πληροφοριών με βαθιά τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία στον τομέα της ψηφιακής υπογραφής και της προστασίας ευαίσθητων επιχειρηματικών δεδομένων, μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά οργανισμούς και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους για την επιτυχημένη εφαρμογή των παραπάνω λύσεων, παρέχοντας υπηρεσίες, ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και τεχνικής υποστήριξης προσαρμοσμένες στις εκάστοτε επιχειρηματικές απαιτήσεις των πελατών της. H ADACOM, καθώς και η θυγατρική της στην Κύπρο, είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000, ISO 27001:2013 & ISO 22301:2019 και ISO 37001:2016, για τις υπηρεσίες υποδομής δημοσίου κλειδιού και ασφάλειας πληροφοριών ενώ παράλληλα οι υποδομές της είναι διαβαθμισμένες κατά EUSecret & NATO Secret.

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies