ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
26. 09. 2022 | Επενδυτικά Νέα, Ανακοινώσεις, Νέα

Ανακοίνωση έγκρισης εισαγωγής νέων μετοχών

Η εταιρεία ΙDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 27.09.2022 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») των 5.864.662 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος (εφεξής η «Αύξηση με Εισφορά σε Είδος»), η οποία πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 25.07.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στο πλαίσιο  της από 01.07.2022 υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης του Εκδότη προς τους Μετόχους της BYTE (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση»), η οποία ολοκληρώθηκε την 19.09.2022 και τα τελικά αποτελέσματα αυτής δημοσιοποιήθηκαν την 21.09.2022. Βάσει των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η Αύξηση με Εισφορά σε Είδος καλύφθηκε κατά 93,3% με την καταβολή συνολικού καθαρού  ποσού €24.338.347,30, που αντιστοιχεί σε 5.864.662 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ήτοι ο μέγιστος δυνατός αριθμός ακέραιων μετοχών σύμφωνα με τη Σχέση Ανταλλαγής ενώ οι προκύπτουσες υπολειμματικές αξίες καταβλήθηκαν σε μετρητά σε καθένα από τους Μετόχους της Byte, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης). Εν συνεχεία, η καταβολή της Αύξησης με Εισφορά σε Είδος πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 26.09.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Συναφώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό €2.345.864,80, με την έκδοση 5.864.662 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μια και τιμή διάθεσης €4,15 εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν στους μετόχους της εταιρείας «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίοι αποδέχθηκαν εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση βάσει της σχέσης ανταλλαγής, ήτοι 0,397590 νέα μετοχή της Εταιρείας προς μία μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ποσού €21.992.482,5 έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης ειδικής πρόβλεψης στο καταστατικό της Εταιρείας, δεν παρασχέθηκε δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας δεδομένου ότι η αύξηση πραγματοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου με εισφορά σε είδος.

Μετά την Αύξηση με Εισφορά σε Είδος και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, δυνάμει της από 25.07.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 2675282ΑΠ/05.08.2022 (ΑΔΑ: 633Δ46ΜΤΛΡ-ΜΨ2) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.), που καταχωρήθηκε την 05.08.2022 στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2995664, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2675282/05.08.2022 ανακοίνωση, καθώς και την νεότερη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, την πιστοποίηση της καταβολής του καλυφθέντος μετοχικού κεφαλαίου και την κατά νόμον απαιτούμενη προσαρμογή του άρθρου 5 προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη, βάσει της από 26.9.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η οποία υπεβλήθη με την υπ’ αρ. 91798/26.09.2022 αίτηση της Εταιρείας προς έγκριση και καταχώρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €14.935.968,40 ευρώ διαιρούμενο σε 37.339.921 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η καθεμία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 26.09.2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. των 5.864.662 νέων μετοχών.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση με Εισφορά σε Είδος, θα είναι πιστωμένες, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)  την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

Η Εταιρεία κατέστησε διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό το Έγγραφο Εξαίρεσης που προβλέπεται από τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λόγω της υπαγωγής της Εταιρείας στην εξαίρεση του άρθρου 1 παρ. 4 (στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 αναφορικά με τη δημόσια προσφορά, καθώς και σε αυτή του άρθρου 1 παρ. 5 (ε) του ίδιου ως άνω Κανονισμού αναφορικά με τη συνακόλουθη εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. των νέων μετοχών και περιέχει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό. Ειδικότερα, το ως άνω Έγγραφο Εξαίρεσης κατέστη διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό την, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Κανονισμού μέσω των κατωτέρω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

  • Του Χ.Α: www.athexgroup.gr, και
  • Της Εταιρείας: www.idealholdings.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (κα Κατερίνα Ψηφή, τηλ 210 51 93977).

 

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies