Επενδυτικά Νέα
23. 06. 2022 | Επενδυτικά Νέα, Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Aποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ανακοίνωση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της εταιρείας

IDEAL HOLDINGS A.E.

(άρθρου 133 παρ.2 του Ν.4548/2018)

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 23η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών 110 και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 27.05.2022 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 25.778.520 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 31.274.544 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία 82,43%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 200.715 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται. Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στην Τακτική Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,43% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 25.778.520. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 25.778.520. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.778.520 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και δεκατριών λεπτών (€ 2.203.268,13) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,07, από €0,40 σε €0,47 και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,43% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 25.778.520. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 25.778.520. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.778.520 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και δεκατριών λεπτών (€ 2.203.268,13) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,07 ανά μετοχή, ήτοι η ονομαστική τιμή της μετοχής να μειωθεί σε €0,40 από €0,47 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,43% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 25.778.520. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 25.778.520. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.778.520 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε για την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1(γ) του Ν.4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,43% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 25.778.520. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 25.778.520. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.778.520 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του έβδομου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,43% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 25.778.520. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 25.778.520. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.778.520 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του όγδοου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, παρείχε θετική ψήφο στην Έκθεση Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018, η οποία έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,43% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 25.778.520. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 25.778.520. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.778.520 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας χορήγησε την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,43% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 25.778.520. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 25.778.520. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.778.520 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» όπως διενεργήσει τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2022 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2022 και καθόρισε την αμοιβή τους.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,43% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 25.778.520. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 25.778.520. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.778.520 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τις συμβάσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2021, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 παρ.3 του Ν.4548/2018.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,43% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 25.778.520. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 25.778.520. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.778.520 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies