ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
08. 08. 2022 | Επενδυτικά Νέα, Ανακοινώσεις, Νέα

Ανακοίνωση Διάθεσης Εγγράφου Εξαίρεσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙDEAL HOLDINGS A.E.» (δ.τ. «ΙDEAL HOLDINGS») (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, ότι από την 08.08.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το με ίδια ημερομηνία Έγγραφο Εξαίρεσης που συντάχθηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 όσον αφορά τις ελάχιστες πληροφορίες που θα περιέχει το εν λόγω έγγραφο, το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται, λόγω της εξαίρεσης της Εταιρείας από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και τη συνακόλουθη εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), στο πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς ανταλλαγής, 6.288.293 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,40 η καθεμία (οι «Νέες Μετοχές») της Εταιρείας δυνάμει της από 25.07.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «BYTE»), συνεπεία της από 01.07.2022 υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης του Εκδότη προς τους Μετόχους της BYTE (η «Δημόσια Πρόταση») σύμφωνα με τους όρους και πληροφορίες που παρουσιάζονται στο από 04.08.2022 εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακό Δελτίο Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης.

Με την από 25.07.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου έως το ποσό των €2.515.317,20, με την έκδοση 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και τιμή διάθεσης €4,15 η κάθε μία, με δυνατότητα μερικής κάλυψης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης στο καταστατικό της Εταιρείας, δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της, καθώς ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος μετοχών της BYTE, υπέρ των μετόχων αυτής, οι οποίοι θα αποδεχθούν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση βάσει της σχέσης ανταλλαγής, ήτοι 0,397590 Νέα Μετοχή της Εταιρείας προς μία μετοχή της Δημόσιας Πρότασης («η Σχέση Ανταλλαγής»).

Η ανωτέρω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου τελεί υπό την προϋπόθεση αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης τουλάχιστον του 70% των μετόχων της BYTE.

Με την παραδοχή της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης από όλους τους μετόχους της BYTE, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ανέρχεται στο ποσό των €15.105.420,80, διαιρούμενο σε 37.763.552 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, ύψους έως €23.581.098,75, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω παρατίθεται το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.:

Ημερομηνία

Γεγονός

08.08.2022

Δημοσίευση του Εγγράφου Εξαίρεσης (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

19-21.09.2022

Ολοκλήρωση Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης και Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

26.09.2022

Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας περί προσαρμογής του άρθρου 5 του καταστατικού συνεπεία τυχόν μερικής κάλυψης της ΑΜΚ και ακολούθως πιστοποίηση καταβολής Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας  

26.09.2022

Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών*

26.09.2022

Πίστωση των Νέων Μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.*

27.09.2022

Έναρξη διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών*

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των επιτροπών του Χ.Α. στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το ως άνω Έγγραφο Εξαίρεσης θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Επίσης, το Έγγραφο Εξαίρεσης θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Διεύθυνση: Κρέοντος 25, Τ.Κ. 10442 Δήμος Αθηναίων Αττικής, Αρμόδιος: κ. Κατερίνα Ψηφή, Υπεύθυνη Τμήματος Μετόχων, τηλ.: 210 51 93 900), έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Το Έγγραφο Εξαίρεσης δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και για τη δημοσίευση αυτού δεν προβλέπεται ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ούτε έγκριση του περιεχομένου του εκ μέρους της.

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies