Επενδυτικά Νέα
07. 11. 2022 | Επενδυτικά Νέα, Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης άσκησης δικαιώματος εξαγοράς

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 13.10.2022 ανακοινώσεώς της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 04.11.2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από την Εταιρεία των μετοχών της εταιρείας «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «ΒΥΤΕ») από τους μετόχους αυτής, κατόπιν της εγκριτικής υπ’ αριθ. 17/967/11.10.2022 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Μέσω της διαδικασίας αυτής η Εταιρεία απέκτησε 422.758 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας ΒΥΤΕ, με αντάλλαγμα ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης ή, κατ’ επιλογή του αποδέκτη, ίση με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά, όπως οι έννοιες αυτές εξειδικεύονται στο από 04.08.2022 Πληροφοριακό Δελτίο της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. κατέχει σήμερα συνολικά το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies