ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
14. 10. 2022 | Επενδυτικά Νέα, Ανακοινώσεις, Νέα

Ανακοίνωση εισαγωγής μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.795.000 νέων κοινών  ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.118.000,00 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Δ.Σ., τα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 17 άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,40 Ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2021 και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 30.07.2021. Στις 14.10.2022 καταχωρίστηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ) 3109312 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η από 03.10.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.118.000,00 ευρώ με την έκδοση 2.795.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε μία και τιμή διαθέσεως 0,40 ευρώ η κάθε μία. Η ανωτέρω αύξηση, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας στις  04.10.2022 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με την υπ' αριθμ. 3109315 σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 16.053.968,40 ευρώ διαιρούμενο σε 40.134.921 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της στις 14.10.2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 2.795.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση  της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 19.10.2022. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει  και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.idealholdings.gr, καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-5193977, κα Κατερίνα Ψηφή).

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies