Δήλωση Απορρήτου

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την Δήλωση Απορρήτου μας. Στην  IDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής IDEAL), βασική μας προτεραιότητα, είναι η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – εφεξής GDPR) και είναι σύμφωνη με την ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Βασικός στόχος της Δήλωσης Απορρήτου μας είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τη διαφάνεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Όνομα και Διεύθυνση Υπευθύνου Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Ideal Holdings A.E., ως ορίζεται από το GDPR και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι:

Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα

τηλ: +30 210 5193500

email: legal@ideal.gr

Τα δικαιώματα σας

Εσείς, ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Α) Δικαίωμα στην πληροφόρηση. Οποιοσδήποτε επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για το σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγόριες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και σε ποιους διαβιβάζονται τα εν λόγω δεδομένα.

Β)  Δικαίωμα στην πρόσβαση.  Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που έχει για εσάς ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Γ) Δικαίωμα στη διόρθωση. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση ή την τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων,

Δ) Δικαίωμα διαγραφής ή άλλως «δικαίωμα στη λήθη». Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να τα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ε) Δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τον προσωρινό περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων που σας αφορούν.

Ζ) Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να αιτηθείτε τη διαβίβαση τους σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Η) Δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον πλέον δεν υφίσταται ο σκοπός για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης προφίλ, της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και εμπορικής προώθησης.

Θ) Δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ. Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Θέλουμε να έχετε τον έλεγχο της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να :

 • επιβεβαιώσετε εάν έχουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν
 • αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να επαληθεύσετε την ακρίβεια τους
 • να διορθώσετε και να επικαιροποιήσετε το αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που είναι ανακριβές
 • αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την παύση της επεξεργασίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια νόμιμη βάση για τη διατήρηση τους.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Είμαστε εξαιρετικά αφοσιωμένοι στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τις πληροφορίες που έχετε δώσει με δική σας πρωτοβουλία, όπως για παράδειγμα μέσω της επικοινωνίας σας μαζί μας ή με τη συμπλήρωση κάποιας σχετικής φόρμας, έντυπης ή ηλεκτρονικής μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας όπως email και αριθμό τηλεφώνου ή άλλες σχετικές πληροφορίες ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας.

Επίσης μπορεί να συλλέξουμε κάποιες πληροφορίες τεχνικής φύσεως από τη συσκευή σας (υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο) ή από το διακομιστή σας, όπως για παράδειγμα, τη διεύθυνση IP, device ID, app ID κλπ.

Σκοπός Επεξεργασίας και Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στην περίπτωση που πληρείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουμε λάβει τη συγκατάθεση σας
 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι αναγκαία για την εκτέλεση ή σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς συμμόρφωση μας με μία νομική υποχρέωση
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς έννομου συμφέροντος.

Οι πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Την παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά με αυτές
 • Την διαχείριση των αιτημάτων σας
 • Την αποστολή σχετικού υλικού που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει τηρώντας πάντα τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις για τη λήψη σε συγκατάθεσης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ξεγραφείτε από τη λίστα μας (unsubscribe) ώστε να σταματήσετε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Οι πληροφορίες σας ποτέ δε θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής ή πώλησης. Λάβετε υπόψη ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν σε άλλες θυγατρικές εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο IDEAL. Επίσης, προκειμένου να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες μπορεί να χρησιμοποιούμε άλλες εταιρείες («εκτελούντες την επεξεργασία») προκειμένου να επεξεργαστούν τα στοιχεία σας, για λογαριασμό μας, πάντοτε με τον τρόπο που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται σαν τα επεξεργαζόμασταν εμείς. Επιλέγουμε προσεκτικά αυτές τις εταιρείες, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για το σκοπό της επεξεργασίας και διασφαλίζουμε ότι κρατάνε ασφαλή τα δεδομένα σας.

Επίσης ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα, εάν κάτι τέτοια απαιτείται από το νόμο, για σκοπούς επιβολής τους νόμου ή για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λαμβάνουμε υπηρεσίες από εταιρείες εγκατεστημένες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αυτό συμβαίνει μόνο εφόσον είμαστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο ασφαλείας που παρέχουν. Όταν μας παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία, υπάρχει περίπτωση να διαβιβαστούν, αποθηκευτούν ή επεξεργασθούν εκτός ΕΟΧ, πάντα σε συμμόρφωση με τα μέτρα προστασίας και τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το GDPR.

Χρονικό Διάστημα Τήρησης των Δεδομένων

Θα κρατήσουμε τα στοιχεία σας για όσο καιρό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή για όσο χρονικό διάστημα δικαιολογεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με ασφάλεια.

Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Ο ιστότοπος μας δεν απευθύνεται σε παιδία ηλικίας κάτω των 16 ετών, ούτε εν γνώσει μας συλλέγουμε πληροφορίες για αυτά. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί χωρίς την έγκυρη και επαληθευμένη συγκατάθεση του κηδεμόνα του, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.

Ασφάλεια

Για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα και ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας δεδομένων. Η εταιρεία μας έχει λάβει μέριμνα και εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Cookies

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που ζητάνε άδεια για να εγκατασταθούν από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας. Μόλις συμφωνήσετε, το αρχείο θα εγκατασταθεί και θα βοηθήσει στην ανάλυση της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο. Τα cookies επιτρέπουν τις διαδικτυακές εφαρμογές να προσαρμόζουν τις λειτουργίες τους στις ανάγκες σας, συλλέγοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση με των cookies, συμπεριλαμβανομένου το πως μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία τους, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πολιτική για τα Cookies.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για άλλους ιστότοπους που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.  Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι μόλις κάνετε κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους και έχετε εγκαταλείψετε τον ιστοσελίδα  μας, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο για τον άλλο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε ενώ επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Παρακαλείσθε να επιδεικνύετε προσοχή και να ελέγχετε τις ισχύουσες πολιτικές απορρήτου για τους εν λόγω ιστοτόπους.

Τροποποιήσεις στην Δήλωση Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ανά διαστήματα, ενδέχεται να τροποποιείται. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για καινούριες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε ελεύθερα μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας:

Email: [legal@ideal.gr]

Τηλέφωνο επικοινωνίας : [ +30 210 5193500]

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies