Επιτροπές

Η IDEAL Holdings στο πλαίσιο των αρχών της Εταιρικής της Διακυβέρνησης έχει συγκροτήσει 2 επιτροπές: την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπών

 

Eπιτροπή Eλέγχου

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» (στο εξής η «Εταιρεία») καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 (άρθρα 6-8) περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει, και του ν. 4449/2017 (άρθρο 44) περί υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και
των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δημόσιας εποπτείας επί του ελεγκτικού έργου. Αντικείμενο του είναι η καταγραφή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, των αρμοδιοτήτων των Μελών της και της συχνότητας των συνεδριάσεων της, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Νέλλη (Ελένη) Τζάκου – Λαμπροπούλου
Αντιπρόεδρος (Ανεξάρτητο, Μη-Εκτελεστικό Μέλος)

Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια με εμπειρία άνω των 30 ετών στον τραπεζικό τομέα, δίνοντας πάντοτε έμφαση για τους οργανισμούς που έχει εργαστεί στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην υλοποίησή του για την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων, με ταυτόχρονη επικέντρωση στο μετασχηματισμό των οργανισμών με βάση τις μελλοντικές προκλήσεις και την προώθηση της καινοτομίας. Έχει υπηρετήσει σε δύο από τις κορυφαίες Τράπεζες στην Ελλάδα στους τομείς της Λιανικής Τραπεζικής συμπεριλαμβανομένων όλων των Μονάδων Πελατείας, Προϊόντων και Καναλιών Διανομής  (Δίκτυο Καταστημάτων και Ψηφιακά Κανάλια), καθώς και στους Τομείς Συναλλακτικής Τραπεζικής, Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και Τραπεζικών Λειτουργιών. Επίσης έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα για την προώθηση της καινοτόμου και εξωστρεφούς  επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και αυτό του fintech impact accelerator “be finnovative” για την ανάπτυξη και υποστήριξη των Ελληνικών fintech νεοφυών επιχειρήσεων.

Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος μιας εξειδικευμένης συμβουλευτικής εταιρείας, η οποία παρέχει υπηρεσίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λιανικής σε μεγάλες Ελληνικές εταιρείες και ομίλους για: (i) την παροχή  υπηρεσιών πληρωμών από κατάλληλα αδειοδοτημένα ιδρύματα πληρωμών ή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, (ii) την παροχή υπηρεσιών μικροχρηματοδοτήσεων προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, (iii) την παροχή ψηφιακών πληρωμών και ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σύμφωνα με την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (PSD2) και το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Open Banking αντίστοιχα.

Συνιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος μιας fintech εταιρείας, η οποία αναπτύσσει και διαχειρίζεται μια πλατφόρμα υπηρεσιών (Open APIs) με βάση το πλαίσιο Open Banking και την Ευρωπαϊκή Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών PSD2 παρέχοντας υπηρεσίες για μεγάλες Ελληνικές εταιρείες και ομίλους.

Η κα Τζάκου – Λαμπροπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και MBA από το University of Wales & Manchester Business School.

Παναγιώτης Βρουστούρης
Μέλος της Επιτροπής - Τρίτος Ανεξάρτητος

Ο κ. Παναγιώτης Βρουστούρης σπούδασε Οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και είναι Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από το 1984 και κάτοχος του τίτλου του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή από το 1994 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 12921. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «MPI HELLAS A.E.» και τακτικός ελεγκτής σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Είναι σύμβουλος σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) σε δημόσιες εταιρείες καθώς και εισηγητής-εκπαιδευτής των μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – λογιστών.

Ιωάννης Θεοδώρου
Μέλος της Επιτροπής - Τρίτος Ανεξάρτητος

Ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου είναι απόφοιτος του University of Westminster ( Ηνωμένο Βασίλειο)  και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ( Msc International Banking and Finance) από το  Heriot Watt University, στο Εδιμβούργο, με εξειδίκευση στην Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σεμινάρια με το ίδιο θέμα. Κατέχει την πιστοποίηση του Certified Internal Controls Auditor (CICA) με αριθμό πιστοποίησης 22079297 από το Institute for Internal Controls και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών με αριθμό αδείας 000021 του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής η “Επιτροπή”) της εταιρείας “ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ” (εφεξής η “Εταιρεία”) είναι ενιαία Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 του Ν.4706/2020 και την από 08-07-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Η
λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τον παρόντα κανονισμό, ο οποίος ορίζει το σκοπό, τη σύνθεση και στελέχωση, τη θητεία, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής, όπως αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο
στην από 15.07.2021 συνεδρίασή του.

Νέλλη (Ελένη) Τζάκου – Λαμπροπούλου
Αντιπρόεδρος (Ανεξάρτητο, Μη-Εκτελεστικό Μέλος)

Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια με εμπειρία άνω των 30 ετών στον τραπεζικό τομέα, δίνοντας πάντοτε έμφαση για τους οργανισμούς που έχει εργαστεί στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην υλοποίησή του για την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων, με ταυτόχρονη επικέντρωση στο μετασχηματισμό των οργανισμών με βάση τις μελλοντικές προκλήσεις και την προώθηση της καινοτομίας. Έχει υπηρετήσει σε δύο από τις κορυφαίες Τράπεζες στην Ελλάδα στους τομείς της Λιανικής Τραπεζικής συμπεριλαμβανομένων όλων των Μονάδων Πελατείας, Προϊόντων και Καναλιών Διανομής  (Δίκτυο Καταστημάτων και Ψηφιακά Κανάλια), καθώς και στους Τομείς Συναλλακτικής Τραπεζικής, Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και Τραπεζικών Λειτουργιών. Επίσης έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα για την προώθηση της καινοτόμου και εξωστρεφούς  επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και αυτό του fintech impact accelerator “be finnovative” για την ανάπτυξη και υποστήριξη των Ελληνικών fintech νεοφυών επιχειρήσεων.

Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος μιας εξειδικευμένης συμβουλευτικής εταιρείας, η οποία παρέχει υπηρεσίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λιανικής σε μεγάλες Ελληνικές εταιρείες και ομίλους για: (i) την παροχή  υπηρεσιών πληρωμών από κατάλληλα αδειοδοτημένα ιδρύματα πληρωμών ή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, (ii) την παροχή υπηρεσιών μικροχρηματοδοτήσεων προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, (iii) την παροχή ψηφιακών πληρωμών και ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σύμφωνα με την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (PSD2) και το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Open Banking αντίστοιχα.

Συνιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος μιας fintech εταιρείας, η οποία αναπτύσσει και διαχειρίζεται μια πλατφόρμα υπηρεσιών (Open APIs) με βάση το πλαίσιο Open Banking και την Ευρωπαϊκή Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών PSD2 παρέχοντας υπηρεσίες για μεγάλες Ελληνικές εταιρείες και ομίλους.

Η κα Τζάκου – Λαμπροπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και MBA από το University of Wales & Manchester Business School.

Ιωάννης Αρτινός
Σύμβουλος (Μη-Εκτελεστικό Μέλος)

Με 30 χρόνια διοικητικής εμπειρίας έχει διατελέσει ως C–suite Executive σε μεγάλους πολυεθνικούς και ελληνικούς ομίλους εταιριών. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1992 στην Procter&Gamble Hellas και μετά από μια σειρά international assignments to 2005 ανέλαβε την θέση του Director για τα Pampers Western Europe, με τζίρο €3bn ετησίως. To 2008 ανέλαβε την θέση του CEO Procter& Gamble Hellas, το 2010 του CEO της Vivartia Συμμετοχών, το 2011 του Deputy CEO της Marfin Investment Group, και το 2016 του CEO της AMVYX, της μεγαλύτερης εταιρείας αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. 

Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στην PROCTER&GAMBLE HELLAS, στην MARFIN INVESTMENT GROUP, στην VIVARTIA Συμμετοχών, στο HYATNA GROUP (JV με την Βασιλική οικογένεια των ΗΑΕ), στην Γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ, στην εταιρεία τροφίμων ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, στην OLYMPIC AIR, στην SINGULAR LOGIC, στην EVEREST/GOODY‘S (τον μεγαλύτερο όμιλος εστίασης στην Ελλάδα), στον Σ.Ε.Β.Τ. (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ), είναι μέλος Δ.Σ. των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ και στο Advisory Board του TEDx ACADEMY και του SINGULARITY UNIVERSITY. 

Μαρίνα Εφραίμογλου
Σύμβουλος (Ανεξάρτητο, Μη-Εκτελεστικό Μέλος)

Το Euphoria Retreat, που άνοιξε τον Ιούλιο του 2018 στην Ελλάδα, είναι το όραμα της ιδρύτριάς του, Μαρίνας Εφραίμογλου, η οποία μετά από μια πορεία εσωτερικής αναζήτησης και ανάπτυξης, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα μοναδικό μέρος, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να προσφέυγουν για να χαλαρώσουν και να αναζητήσουν τον πραγματικό τους εαυτό, μέσα από ένα εσωτερικό ταξίδι μεταμόρφωσης. 

Η Μαρίνα είχε μια επιτυχημένη καριέρα στον χρηματοοικονομικό τομέα, ειδικά αφότου ίδρυσε την επιχείρησή Telesis το 1993. Μετά όμως από μια καθοριστική προσωπική εμπειρία, έστρεψε την προσοχή της από το οικονομικό περιβάλλον στους κόσμους της ολιστικής ιατρικής και των εναλλακτικών θεραπειών. Στόχος της ήταν να ζήσει μια πιο πνευματική ζωή, και έτσι σπούδασε δίπλα σε πολύ γνωστούς πρωτοπόρους στον τομέα, ενώ παράλληλα ταξίδεψε τον κόσμο αναζητώντας γνώσεις και εμπειρίες. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στην Κινέζικη Ιατρική, η Μαρίνα ασχολήθηκε με το transformational healing για πάνω από μια δεκαετία. 

Βάσει της ποικίλης εμπειρίας της, η Μαρίνα δημιούργησε με επιτυχία τη δική της σειρά από workshops και retreats, φέρνοντάς τα πρόσφατα στον εταιρικό κόσμο. 

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies