ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Έγγραφο Εξαίρεσης σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528 για τη δημόσια προσφορά  και τη συνακόλουθη εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 6.288.293, νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η καθεμία της εταιρείας “IDEAL HOLDINGS A.E.” δυνάμει της από 25.07.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος των μετοχών της ετιαρείας “BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” συνεπεία της από 01.07.2022 υποβολής προαιρετιοκής δημόσιας πρότασης της Εταιρείας προς τους μετόχους της BYTE.

Ανακοίνωση διάθεσης Εγγράφου Εξαίρεσης

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Καταστατικό της Εταιρείας κατόπιν της από 25.07.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 25.07.2022

Έκθεση Αποτίμησης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Έκθεση Γνωμοδότησης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Άτυπες Pro-Forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Πληροφοριακό Δελτίο 04.08.2022

Πληροφοριακό Δελτίο Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της Εταιρείας “IDEAL HOLDINGS AE” προς τους μετόχους της “BYTE COMPUTER A.B.E.E.” για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών τους, με αντάλλαγμα ευρώ 2,10 ανά μετοχή τοις μετρητοίς πλέον 0,397590 νέα κοινή ονομαστική μετοχή της IDEAL HOLDINGS AE προς μία κοινή ονομαστική μετοχής της BYTE COMPUTER A.B.E.E.

Ανακοίνωση έγκρισης και διάθεσης Πληροφοριακού Δελτίου

Announcement of approval and publication of the Information Memorandum

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το Ενημερωτικό Δελτίο της IDEAL HOLDINGS Α.Ε. είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πρακτικό  Διοικητικού Συμβουλίου της πιστοποίησης της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Το καταστατικό της S.I.C.C. HOLDING LIMITED είναι διαθέσιμο εδώ.

Το καταστατικό της ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2020 της S.I.C.C. HOLDING LIMITED είναι διαθέσιμες εδώ.

Οι ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2019 της S.I.C.C. HOLDING LIMITED είναι διαθέσιμες εδώ.

Οι ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2020 της ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED είναι διαθέσιμες εδώ.

Οι ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2019 της ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED είναι διαθέσιμες εδώ.