Ενημερωτικά Δελτία - Πληροφοριακά

05/12/2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 05.12.2023

Έκθεση Διασφάλισης ΟΕΛ επί των Άτυπων (Pro-forma) ενοποιημένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών

21/06/2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 21.06.2023

Διάθεση Πληροφοριακού Σημειώματος 

Για την αγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας KT Golden Retail Venture LTD η οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Η σύνταξη και η διάθεση του Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12.(1α) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και τις σχετικές διατάξεις της  Απόφασης 25 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξής του. 

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τελεί υπό την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της IDEAL HOLDINGS A.E., η οποία έχει συγκληθεί για την 20.07.2023, καθώς επίσης και υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών. 

08/08/2022

Έγγραφο Εξαίρεσης 08.08.2022

Έγγραφο Εξαίρεσης σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528 για τη δημόσια προσφορά  και τη συνακόλουθη εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 6.288.293, νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η καθεμία της εταιρείας “IDEAL HOLDINGS A.E.” δυνάμει της από 25.07.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος των μετοχών της ετιαρείας “BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” συνεπεία της από 01.07.2022 υποβολής προαιρετιοκής δημόσιας πρότασης της Εταιρείας προς τους μετόχους της BYTE.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies