Ενημερωτικά Δελτία

08/08/2022

Έγγραφο Εξαίρεσης 08.08.2022

Έγγραφο Εξαίρεσης σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528 για τη δημόσια προσφορά  και τη συνακόλουθη εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 6.288.293, νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η καθεμία της εταιρείας “IDEAL HOLDINGS A.E.” δυνάμει της από 25.07.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος των μετοχών της ετιαρείας “BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” συνεπεία της από 01.07.2022 υποβολής προαιρετιοκής δημόσιας πρότασης της Εταιρείας προς τους μετόχους της BYTE.

04/08/2022

Πληροφοριακό Δελτίο 04.08.2022

Πληροφοριακό Δελτίο Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της Εταιρείας “IDEAL HOLDINGS AE” προς τους μετόχους της “BYTE COMPUTER A.B.E.E.” για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών τους, με αντάλλαγμα ευρώ 2,10 ανά μετοχή τοις μετρητοίς πλέον 0,397590 νέα κοινή ονομαστική μετοχή της IDEAL HOLDINGS AE προς μία κοινή ονομαστική μετοχής της BYTE COMPUTER A.B.E.E.

27/07/2021

Ενημερωτικό Δελτίο 27.07.2021

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της πιστοποίησης της καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies