Υποχρεώσεις Βασικών Μετόχων

Η IDEAL HOLDINGS S.A. (η Εταιρεία), προς ενημέρωση και διευκόλυνση των μετόχων της, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (Νόμος), διατάξεις της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) αριθ.1/434/3.7.2007 (η Απόφαση) και τις σχετικές διευκρινίσεις της εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αριθ. 33 (η Εγκύκλιος).

ΥΠΟΧΡΕΟΙ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ (ΑΡΘΡΑ 9, 10 ΚΑΙ 11 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ):

Υπόχρεοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για τη γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή στα δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου είναι οι εξής:

(α) κάθε μέτοχος της Εταιρείας, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου και λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5 %, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή που κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10% και η συναλλαγή σημειώνει μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας (εισηγμένης) εταιρείας,

(β) κάθε πρόσωπο (μέτοχος ή μη) που έχει το δικαίωμα να αποκτήσει, να διαθέτει ή να ασκήσει δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία και λόγω αυτής της απόκτησης, διάθεσης ή άσκησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει φθάνει, υπερβαίνει ή πέφτει κάτω από τα όρια του 5 %, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή που κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10% και η συναλλαγή σημειώνει μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη,

(γ) κάθε πρόσωπο που αποκτά ή διαθέτει χρηματοοικονομικά μέσα, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Νόμου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ:

1. Οι ανωτέρω υπόχρεοι γνωστοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου, οφείλουν να γνωστοποιούν κάθε σημαντική μεταβολή της κατοχής τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ταυτόχρονα στην Εταιρεία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, όπου η πρώτη ημέρα είναι η επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία ο υπόχρεος:

α) ενημερώνεται για την απόκτηση ή τη διάθεση δικαιωμάτων ψήφου ή για τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ή

β) λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις κάθε φορά, ο υπόχρεος θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η πραγματική απόκτηση ή διάθεση ή η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή

γ) ενημερώνεται για γεγονός που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (www.cmc.gov.gr) το ημερολόγιο συναλλαγών των οργανωμένων αγορών που βρίσκονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα.

Στο μέτρο που οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενεργούν με την απαιτούμενη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που δίνονται για την εκτέλεση των συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως για την εκτέλεση ή όχι των συναλλαγών τους και να προβούν αναλόγως στην κοινοποίησή τους.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου, η κοινοποίηση προς την Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το ποσοστό και τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται σύμφωνα με την απόκτηση ή τη διάθεση,

β) την αλυσίδα των ελεγχόμενων εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται ουσιαστικά τα δικαιώματα ψήφου, κατά περίπτωση,

γ) την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφτασε, υπερέβη ή κατήλθε από τα προαναφερθέντα κατώτατα όρια, και

δ) την ταυτότητα του μετόχου, ακόμη και αν ο μέτοχος αυτός δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου, καθώς και την ταυτότητα του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του ο εν λόγω μετόχου.

Η ταυτόχρονη κοινοποίηση προς την Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γίνεται με την υποβολή τόσο στην Εταιρεία όσο και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του αντίστοιχου Εντύπου Γνωστοποίησης, δείγμα του οποίου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov .gr) τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά. Το παράρτημα που επισυνάπτεται στο δείγμα, συμπληρώνεται από τους υπόχρεους με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συμπλήρωση του Παραρτήματος, συνιστάται ο υπόχρεος, εκτός από όσα ήδη αναφέρονται εκεί, να αναφέρει και το όνομα του πατέρα του. Σημειώνεται ότι ο υπόχρεος ευθύνεται για την ακρίβεια της γνωστοποίησης και για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτήν.

Επίσης, σημειώνεται ότι το έντυπο γνωστοποίησης πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεόντως υπογεγραμμένο. Το έντυπο ειδοποίησης είναι δεόντως υπογεγραμμένο όταν φέρει την υπογραφή του υπόχρεου ή οποιουδήποτε άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου. Εάν ο υπόχρεος είναι νομικό πρόσωπο, το έντυπο γνωστοποίησης υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με το έντυπο ειδοποίησης πρέπει να υποβληθούν και τα αντίστοιχα έγγραφα εξουσιοδότησης στην Εταιρεία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τέτοια έγγραφα παραμένουν σε ισχύ μέχρι την ανάκλησή τους.

Το δεόντως υπογεγραμμένο Έντυπο Γνωστοποίησης υποβάλλεται:

α) στην Εταιρεία, στα γραφεία της (Κρέοντος 25, Αθήνα, Ελλάδα) υπόψη της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων (τηλ. 210 5193 500) κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών και ωρών, με την επισήμανση «Έντυπο Γνωστοποίησης για μεταβολές σε δικαιώματα ψήφου». Για τη διευκόλυνση των μετόχων, το έντυπο ειδοποίησης μπορεί να αποσταλεί με email στην διεύθυνση ir@idealholdings.gr , με συνημμένο εξώφυλλο που περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, έναν αριθμό επικοινωνίας και τον αριθμό των σελίδων που εστάλησαν.

β) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην κεντρική της υπηρεσία πρωτοκόλλου (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα, Ελλάδα), που απευθύνεται στο Τμήμα Δημοσίων Προσφορών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών, με τη σημείωση «Ειδοποίηση Σημαντικής Αλλαγής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007». Η υποβολή μπορεί να γίνει και με email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις tr1@cmc.gov.gr  και info@cmc.gov.gr . Σε μια τέτοια περίπτωση, το έντυπο ειδοποίησης πρέπει να επισυνάπτεται σε εξώφυλλο που περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, έναν αριθμό επικοινωνίας και τον αριθμό των σελίδων που αποστέλλονται. Ο υπόχρεος είναι υπεύθυνος για την επιτυχή διαβίβαση των εγγράφων και την παράδοσή τους στην αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια αρχή για την εποπτεία της υποχρέωσης γνωστοποίησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ:

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί είτε να απευθύνει σύσταση είτε να επιβάλει πρόστιμο έως 1.000.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο + 30 210 5193900 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr) όπου ο Νόμος, η Απόφαση και οι Εγκύκλιοι είναι αναρτημένοι

Κατεβάστε το Έντυπο Γνωστοποιήσης TR-1

Tο Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1 βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης. Υπενθυμίζεται ότι η ορθή συμπλήρωση του εντύπου αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις της.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies