Σχέσεις Επενδυτών

Η IDEAL HOLDINGS A.E. είναι εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και Συμμετοχών με δραστηριοποίηση στον χώρο της Πληροφορικής. Είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία εισαγωγής την 9η Αυγούστου 1990. Ο αριθμός των μετοχών που διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ είναι 31.475.259 Κοινές Μετοχές ονομαστικής αξίας 0,4 Ευρώ

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη τρέχουσα τιμή της μετοχής από τον ιστοχώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην διεύθυνση http://www.helex.gr/el/web/guest/statistics-end-of-day-securities. Ο κωδικός ΟΑΣΗΣ των μετοχών της εταιρείας είναι ΙΝΤΕΚ. Οι μετοχές της  εταιρείας διαπραγματεύονται  στην κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

Σχετικά links:

Ημερήσια Κλεισίματα Οργανωμένης Αγοράς

Στιγμιότυπο Μετοχής INTEK