ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης [PDF]

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας [PDF]

Κανονισμός Λειτουργίας μονάδας εσωτερικού Ελέγχου [PDF]

Καταστατικό [PDF]

Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου [PDF]

Η Εταιρία με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση των μετόχων της, γνωστοποιεί πληροφορίες που αναφέρονται στην υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 (εφεξής ο Νόμος), της Απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η Απόφαση) και τις διευκρινίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η Εγκύκλιος).

ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10 ΚΑΙ 11 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ:

Υπόχρεα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου, είναι τα εξής:

(α) κάθε μέτοχος Εταιρίας, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη,

(β) κάθε πρόσωπο (μέτοχος ή μη) που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου της ίδιας Εταιρίας και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη,

(γ) κάθε πρόσωπο που αποκτά ή διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Νόμου.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1. Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, ταυτόχρονα προς την ίδια (την Εταιρία) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης (το ημερολόγιο Ημερών Διαπραγμάτευσης βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), η πρώτη των οποίων είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία ο μέτοχος ή το υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 10:

α) πληροφορείται την απόκτηση ή διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ή

β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή η διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου ή

γ) ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Νόμου.

Στο βαθμό που οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για τη διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών και να προβαίνουν σε γνωστοποίησή τους.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου, η ενημέρωση της Εταιρίας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το ποσοστό των δικαιωμάτων που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή της διάθεσης,

β) την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,

γ) την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ως άνω ορίων και

δ) την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Νόμου, καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.

Η ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο της Εταιρίας όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πραγματοποιείται με την υποβολή του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης, υπόδειγμα του οποίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.cmc.gov.gr/) στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Το υπόδειγμα συνοδεύεται από Παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά την συμπλήρωση του παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου. Σημειώνεται ότι η ορθή συμπλήρωση του Εντύπου Γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι το Έντυπο Γνωστοποίησης πρέπει να υποβληθεί στον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νομίμως υπογεγραμμένο. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ιδίου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με την γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Εταιρία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίστοιχα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν εφεξής μέχρι και την ανάκλησή τους.

Το νόμιμα υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται:

α) όσον αφορά την Εταιρία, στα γραφεία της, Κρέοντος 25, 10442 – Αθήνα, στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων (τηλ: +30 210 5193900 ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη “Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007”. Για διευκόλυνση των μετόχων, η αποστολή μπορεί να γίνει στο fax με αριθμό: +30 210 5193910 , με συνοδευτικό φύλλο αποστολής, που να περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και να αναφέρει τον συνολικό αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων.

β) όσον αφορά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα) και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών, με την ένδειξη “Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007”. Η υποβολή της γνωστοποίησης γίνεται και με αποστολή στο fax, με αριθμό +30 210 3377243 , συνοδευόμενη από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και να αναφέρει τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ:

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι Ευρώ 1.000.000.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. +30 210 5193900 ) ή να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.cmc.gov.gr/) στον οποίο έχουν αναρτηθεί ο Νόμος, η Απόφαση και η Εγκύκλιος.

IDEAL HOLDINGS S.A. (the Company), in order to inform and facilitate its shareholders, provides hereby information regarding the obligation and the procedure for notification of significant changes in holdings, in accordance with the provisions of Law 3556/2007 (the Law), the provisions of the Hellenic Capital Market Commission (HCMC) Board of Directors decision no. 1/434/3.7.2007 (the Decision) and the relevant clarifications of the HCMC Circular no. 33 (the Circular).
OBLIGORS – NOTIFICATION OF SIGNIFICANT CHANGES IN HOLDINGS OR VOTING RIGHTS (ARTICLES 9, 10 AN 11 OF THE LAW):

Obligors (natural or legal entities) for the notification of significant changes in holdings, in accordance with articles 9, 10 and 11 of the Law are the following:

(a) every shareholder of the Company, the shares of which is publicly traded, who acquires or disposes of shares with voting rights and due to this acquisition or disposal, the percentage of voting rights held reaches, exceeds or falls below the thresholds of 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% and 2/3, or, who holds a voting rights percentage greater than 10% and the transaction marks a change equal to or greater than 3% of the total voting rights of the issuing (listed) company,

(b) every person (shareholder or not) who has the right to acquire, dispose or exercise voting rights in the Company and due to this acquisition, disposal or exercise, the voting rights percentage held reaches, exceeds or falls below the thresholds of 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% and 2/3, or, who holds a voting rights percentage greater than 10% and the transaction marks a change equal to or greater than 3% of the total voting rights of the issuer,

(c) every person who acquires or disposes financial instruments, directly or indirectly through a third party, under the provisions of paragraph 1 of article 11 of the Law.
PROCEDURE AND TIME FOR THE SUBMISSION OF THE NOTIFICATION – COMPETENT AUTHORITIES:

1. The above mentioned obligors for notification, in accordance with articles 9, 10 and 11 of the Law, must notify any significant change of their holding in the voting rights of the Company, simultaneously to the Company and the Hellenic Capital Market Commission as soon as possible and in any case within three (3) trading days at, the latest, the first day being the day following the date on which the obligor:

a) is informed of the acquisition of or the disposal of voting rights or of the possibility to exercise voting rights, or

b) taking into account the circumstances each time, the obligor should have been informed of the acquisition or the disposal or the possibility to exercise the voting rights, irrespective of the date on which the actual acquisition or disposal actually took place or the possibility to exercise the voting rights occurred, or

c) is informed of an event mentioned in article 9 paragraph 3 of the Law.

The Hellenic Capital Market Commission publishes on its website (www.cmc.gov.gr) the trading calendar of regulated markets that are located or operate in Greece.

To the extent that the above information may be considered as privileged, the obligors must act with the required diligence in monitoring the orders given for the execution of the transactions and they must take the necessary measures, in order to be informed in due time of their execution or not and to proceed accordingly with their notification.

2. In accordance with article 14 of the Law, the notification to the Company and to the Hellenic Capital Market Commission should include the following information:

a) the percentage of voting rights held pursuant to the acquisition or the disposal,

b) the chain of the controlled companies through which the voting rights are essentially held, as the case may be,

c) the date on which the percentage of the voting rights reached, exceeded or went below the above mentioned thresholds, and

d) the identity of the shareholder, even if such shareholder does not have the right to exercise the voting rights in accordance with article 10 of the Law, as well as the identity of the person who is entitled to exercise the voting rights on behalf of the said shareholder.

The simultaneous notification to the Company and to the Hellenic Capital Market Commission is made through the submission to both the Company and the HCMC of the respective Notification Form, a sample of which is posted on the Hellenic Capital Market Commission website (www.cmc.gov.gr) both in English and in Greek. The Annex attached to the sample, is to be filled in by the obligors with their personal details and to be submitted only to the Hellenic Capital Market Commission. When filling in the Annex, it is recommended that, in addition to what is already mentioned there, the obligor mentions his/her father’s name. It is noted that the obligor is liable for the accuracy of the notification and for any mistakes or omissionstherein.
Furthermore, it is noted that the notification form must be submitted to the Company and to the Hellenic Capital Market Commission dully executed (signed). The notification form is dully signed when bearing the signature of the obligor or of any other legally authorized person. If the obligor is a legal entity, the notification form is signed by its legal representative. In any case, along with the notification form the respective authorization documents must also be submitted to the Company and to the Hellenic Capital Market Commission. Such documents remain in force until they are revoked.

The dully signed Notification Form is submitted:

a) to the Company, at its offices (25, Kreontos str., Athens, Greece) for the attention of the Investor Relations Department (telephone number + 30 210 5193900 ), during working days and hours, bearing the note “Notification of significant change in voting rights in accordance with Law 3556/2007”. In order to facilitate the shareholders, the notification form can be sent by fax at the number + 30 210 5193910 , with an attached cover page which shall include the sender’ s personal details, his/her signature, a contact number and the number of the pages sent.

b) to the Hellenic Capital Market Commission, at its central protocol service (1, Kolokotroni and Stadiou Street, post code 105 62, Athens, Greece), addressed to the Department of Public Offers and Supervision of Listed Companies, bearing the note “Notification of Significant Change in voting rights in accordance with Law 3556/2007”. The submission can be also made by sending a fax at the number +30 210 3377243 . In such a case, the notification form must be attached to a cover page including the sender’ s personal details, his/her signature, a contact number and the number of the pages sent. The obligor is responsible for the successful transmission of the documents and their delivery to the competent protocol service.

In any case, the competent authority for the supervision of the notification obligation is the Hellenic Capital Market Commission.
SANCTIONS:

It is noted that, according to article 26 of the Law, in the event that the provisions of the Law and the decisions issued thereupon are violated, the Hellenic Capital Market Commission can either address a reproach or impose a fine up to euro 1,000,000.
For further information, the Company’s shareholders may contact the Company during working days and hours at telephone number + 30 210 5193900 or they may visit the Hellenic Capital Market Commission’s website (www.cmc.gov.gr) where the Law, the Decision and the Circular are posted.

Διαβάστε και κατεβάστε το έντυπο στα ελληνικά. [PDF]

Διαβάστε και κατεβάστε το έντυπο στα αγγλικά. [PDF]

  • Ελένη Τζάκου, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)
  • Νικόλαος Χούντας, Μέλος (Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία)
  • Νικόλαος Απέργης, Μέλος (Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία)

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου [PDF].

  1. Ελένη Τζάκου, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.), 
  1. Ιωάννης Αρτινός, Μέλος (Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.), 
  1. Μαρίνα Εφραίμογλου, Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.). 

 Κανονισμός Επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων [PDF]

Διαβάστε και κατεβάστε το έγγραφο “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ” [PDF].

Διαβάστε και κατεβάστε το έγγραφο “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ” [PDF]

Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι η κα Κατερίνα Ψηφή.

Το τμήμα εξυπηρέτησης Μετόχων είναι στη διάθεση των μετόχων σχετικά με την ενημέρωσή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν θέτοντας τα ερωτήματα/αιτήματά τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση investor@ideal.gr αναφέροντας τα ατομικά τους στοιχεία και τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους και τηλεφωνικώς αν το επιθυμούν.

Αν δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τότε μπορούν να επικοινωνούν και τηλεφωνικώς στο τηλ. 210 5193 977.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε και ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Κρέοντος 25, 104 42, Αθήνα.